image

План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности за 2024. годину

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за 2023.годину

Правилник о заштити података личности

Информатор о раду – https://informator.poverenik.rs/informator?org=6CiJaHGkuFCiqqBCJ

Пословник о раду школског одбора

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности

Програм основне обуке радника из области заштите од пожара

Правилник о организацији и систематизацији послова и  радних задатака

Развојни план школе 2022/2023-2026/2027.год.

Годишњи план рада за школску 2022/2023.годину

Извештај о раду директора школе за школску 2021/2022.годину

Извештај о раду школе за школску 2021/2022.годину

Извештај о раду директора школе за школску 2020/2021.годину

Извештај о раду школе за школску 2020/2021.годину

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада за школску 2019/2020.годину.

Извештај о раду школе за школску 2018/2019.год.

Развојни план школе 2017/2018.- 2021/2022.год.

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево” – преузмите PDF

Статут Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ – преузмите PDF

Измене и допуне Статута Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево од 29.1.2019.год.- преузмите PDF

Измена и допуна Статута – преузмите PDF

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља – преузмите PDF

Правилник о организацији живота и рада у дому ученика-преузмите PDF

Правилник о награђивању и похваљивању ученика -преузмите PDF

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА –преузмите PDF

Правлник о ближем уређењу јавне набавке-презмите PDF

Остала законска акта и документа Министарства просвете, науке и технолошког развоја – детаљније