image

Ученик  у другом и трећем разреду  бира 1 изборни предмет (по 1 час недељно, један предмет једном у току школовања)

ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Историја

2

Рачунарство и информатика

2

Географија

1

Екологија и заштита животне средине

1

Социологија са правима грађана

1

Физика

2

Основи пољопривредне технике

3

Мотори и трактори

4

3

Пољопривредне машине

3

3

Основи пољопривредне производње

3

3

3

Опоравка и одржавање пољопривредне технике

3

Експлоатација пољопривредних машина

3

Предузетништво

2

Професионална пракса

90

90

Верска настава/ Грађанско васпитање

1

1

1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ

I

II

III

Биологија

*

Историја

*

*

Ликовна култура

*

*

Хидраулика и пнеуматика

*

Повртарство у заштићеном простору

*

Техничко цртање

*

Процесна техника

*

Аутоматска регулација и управљање

*