image

Ученик у другом, трећем и четвртом разреду   бира један  изборни предмет ( по 2 час недељно, један предмет једном у току школовања)

ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

3

3

3

3

Рачунарство и информатика

2

Историја

2

Екологија и заштита животне средине

1

Географија

2

Социологија са правима грађана

2

Исхрана људи

1

Технике рада у лабораторији

6

Физика

2

2

Хемија

5

5

Аналитичка хемија

3

Основи прехрамбене технологије

4

Технолошке операција

5

5

Ензимологија

1

Физичка хемија

4

Микробиологија

4

Изборна технологија

5

10

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

5

Предузетништво

2

Блок настава у току године

60

60

60

Верска настава/ Грађанско васпитање

1

1

1

1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ

I

II

III

IV

Ликовна култура

*

*

*

Музичка култура

*

*

*

Историја

*

*

*

Неорганска хемија

*

*

Биологија

*

Рачунање у хемији

*

Физика

*

*

Филозофија

*

Изабрана поглавља математике

*

*