image

Ученик у другом, трећем и четвртом разреду  бира један изборни предмет (по 2 час недељно, један предмет једном у току школовања)

ПРЕДМЕТИ Недељни број часова по разредима
I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Екологија и заштита животне средине 1
Латински језик 1
Физика 2
Географија 2
Биологија 2
Хемија 3 2
Социологија са правима грађана 2
Педологија и агрохемија 3
Заштита биља 2 2 2
Пољопривредна техника 2 4 4 4
Биљна производња1 7
Биљна проиводња2 7
Наводњавање 2
Сточарска производња 7
Предузетништво 2
Професионална пракса 90 90 90
Верска настава/ Грађанско васпитање 1 1 1 1
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ I II III IV
Ликовна култура * * *
Музичка култура * * *
Историја (одабране теме) * * *
Физика (одабране теме) * *
Пчеларство * *
Лековито биље *
Органска производња у повртарству *
Органска производња у ратарству *
Гајење цвећарских култура *
Биологија *
Хемија * *
Морфологија биљака *
Социологија *
Филозофија *