image

Васпитни рад  је организован у  5 васпитних група, за које су одговорни васпитачи. Васпитним радом унутар група, тежи се подстицајном, креативном и сарадничком односу међу ученицима и њиховим васпитачима како би се сваком ученику омогућио индивидуални напредак и одрастање у самоостварену и задовољну особу.

Васпитачи брину о организацији дневног учења ученика и постизању школске успешности: и то: развијање радних навика, развијање опште компетентности ученика и формирање образаца кооперативног понашања (рад у паровима, рад у микро групи-како би ученици који напредују у учењу указивали помоћ онима који су мање успешни). Имајући  у виду њихово укупно понашање предузимају мере за отклањање узрока васпитно-дисциплинских проблема. Брину  о уредности похађања наставе, везама са породицама

Велики део радионичарског рада усмерен је на развијање социјалних вештина ученика и то: конструктивно решавање конфликата, изражавање властитих потреба и осећања,  технике ненасилне комуникације, развијање толеранције према другима, указивање на проблеме дискриминације, насиља, појаву предрасуда, гласина. Реализују се радионице  посвећене ризичним облицима понашања, репродуктивном здрављу, злоупотреби психоактивних супстанци.

У центру пажње је ученик као слободна  личност којој организованим васпитним радом помажемо да што боље упозна себе и друге, да спознаје и развија личне компетенције, стекне социјална сазнања и да што успешније заврши школовање и оствари и друге циљеве.