image
ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Историја

2

2

Географија

2

Биологија

2

2

2

Математика

3

3

Физика

2

2

Хемија

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Музичка уметност

1

Ликовна култура

1

Верска настава / Грађанско васпитање

1

1

1

1

Социологија

2

Устав и права грађана

1

Филозофија

2

Латински језик

2

Педологија

2

Агрохемија са физиологијом биља

2

Декоративна дендрологија

2

2

Цвећарство

2+1

2+1

2+1

Заштита биља

1

Паркарство

2

Повртарство

1

2

Биодекорација

1+2

1+2

Лековито и зачинско биље

2+1

Организација са менаџментом

2

Практична настава

6

5

5