image

Ученик у другом и трећем разреду бира 1 изборни предмет ( по 1 час недељно, један предмет једном у току школовања)

Наставни предмет

Недељни број часова по разредима

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Историја

2

Рачунарство и информатика

2

Географија

1

Екологија и заштита животне сред.

1

Социологија са правима грађана

1

Физика

2

Хемија

2

Исхрана људи

1

Операције и мерења у месарс.

3

Сировине у месарству

4

Обрада меса

3

Здравствена безбедност хране

3

Објекти и опрема у месарству

2

Прерада меса

3

Тржиште и промет меса

2

Предузетништво

2

Практична настава

6

14

14

Блок настава у току године

60

90

120

Православна веронаука
или грађанско васпитање

1

1

1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ

I

II

III

Музичка уметност

*

*

Ликовна култура

*

*

Биологија

*

*

Припрема јела са жара

*

*