image

Ученик у другом и трећем разреду бира 1 изборни предмет ( по 1 час недељно, један предмет једном у току школвања)

ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

1

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Историја

2

Рачунарство и информатика

2

Географија

1

Екологија и заштита животне средине

1

Социологија са правима грађана

1

Физика

2

Хемија

2

Исхрана људи

1

Операција и мерења у пекарству

3

Сировине у пекарству

4

Производња хлеба

3

Здравствена безбедност хране

3

Објекти и опрема у пекарству

2

Производња пецива, колача и тестенина

3

Тржиште и промет пекарских производа

2

Предузетништво

2

Практична настава

6

14

14

Блок настава у току године

60

90

120

Верска настава/ Грађанско васпитање

1

1

1

ПРЕДМЕТИ

I

II

III

Музичка уметност

*

*

Ликовна култура

*

*

Биологија

*

Припрема топлих посластица

*

*