image

Ученик у другом, трећем и четвртом разреду бира један изборни предмет (по 2 час недељно, један предмет једном у току школовања)

ПРЕДМЕТИ

Недељни број часова по разредима

I

II

III

IV

Српски језик и књижевност

3

3

3

3

Страни језик

2

2

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

2

Математика

2

2

2

2

Рачунарство и информатика

2

Историја

2

Латински језик

1

Физика

2

Географија

2

Хемија

2

3

Биологија

2

1

Социологија са правима грађана

2

Анатомија и физиологија

5

Сточарство са исхраном

4

Фармакологија

3

Патологија

2

Хигијена и нега животиња

3

Епизоотиологија

4

Породиљства

5

Болести животиња

8

5

Основе хирургије

5

Предузетништво

2

Практична настава

4

7

6

Блок настава у току године

60

60

60

60

Професионална пракса на крају године

90

90

90

Верска настава/ Грађанско васпитање

1

1

1

1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТИ

I

II

III

IV

Ликовна култура

*

*

*

Музичка уметност

*

*

*

Хемија

*

*

*

Физика

*

*

Органска хемија

*

Биологија

*

Општа и неорганска хемија

*

Спортско коњарство

*

Болести пчела

*

Кинологија

*

Хигијена намирница животињског порекла

*