image

Стручне посете су једнодневна ученичка путовања у нашој земљи. Циљ посете сајмовима,изложбама, институцијама   и привредним субјектима  је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини,познавање културних и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. Обогаћује ученике знањима  о природи, ресурсима и  радној делатности људи. Проширује њихова искуства,утиче на утврђивање и конкретизацију знања,развија сазнајна интересовања,моралне,естетске и друге квалитете личности. Доприноси бољем  међусобном упознавању,помаже развијању иницијативе,самосталности,одговорности.