image

 

Политика квалитета

Стално побољшавање квалитета свих производа и услуга, смањивање трошкова пословања, трајно су опредељење свих запослених Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“. Политика квалитета узима у обзир пословно окружење (контекст) и стратешко усмерење Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“, што се постиже:

− пружањем услуга образовне делатности подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране;
− пружањем услуга исхране, смештаја и васпитног рада којима се задовољавају захтеви, потребе и очекивања ученика, корисника услуга и других заинтересованих страна;
− интегрисањем система менаџмента квалитетом (ISO 9001), система менаџмента животном средином (ISO 14001) и безбедности хране (HACCP) у јединствен пословни систем;
− сталним побољшавањем квалитета производа и услуга и сталним праћењем задовољства ученика, корисника производа и услуга и других заинтересованих страна;
− сталним и планским образовањем, обуком, усавршавањем и мотивисањем запослених, у циљу ефикасног и квалитетног пружања услуга, производње квалитетних производа и извршавања постојећих и нових послова;
− сталним побољшавањем, јачањем и оджањем материјалне основе школе кроз изградњу и реконструкцију објаката као и набавку и одржавање наставних средстава и опреме;
− применом процесног приступа у управљању свим ресурсима и активностима и управљање системом међусобно повезаних процеса;
− утврђивањем ризика и прилика у свом пословању, планирањем мера које се односе на ризике и прилике, интегрисањем тих мера у све пословне процесе и њиховим вредновањем;
− доношењем пословних и других одлука на основу анализе података и информација;
− обавезом саваког запосленог да се укључује у токове пословања и развија свест о важности посла који обавља и начину на који доприноси остварењу пословних циљева школе;
− сталним унапређењем односа и развијањем партнерства са испоручиоцима и корисницима производа и услуга, чиме се доприноси оптималном задовољењу обостраних интереса.

Политика квалитета Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ је саставни део укупне пословне политике.

Политика квалитета се преиспитује периодично и мења ако је то потребно.

У остварењу постављене Политике квалитета очекујем подршку свих запослених у Пољопривредној школи са домом ученика “Ваљево”.

Ваљево, 01.09.2017.г.

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“
Директор
Милан Гајић, дипл. инж.

Политика животне средине

Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево“, у циљу свог дугорочно успешног пословања, посебан значај придаје системском приступу активностима на унапређењу животне средине.

У том циљу Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево“:

− Укључује политику, програме и праксу животне средине у сваки посао, као битан елеменат управљања свим функцијама.
− Идентификује све аспекте животне средине и ставља под контролу значајне.
− Утврђује и преиспитује циљеве животне средине и програме за њихову реализацију.
− Послује у складу са законима и прописима о животној средини.
− Укључује посвећеност животној средини, укључујући превенцију загађења и друге специфичне облике посвећености које су релевантне за контекст организације.
− Укључује посвећеност сталном побољшавању система менаџмента животном средином ради унапређења перформанси животне средине.
− Систематски смањује емисију штетних материја у околину (ваздух, вода, земља), штеди ресурсе и енергију, минимизира употребу штетних материја и количину отпада.
− Подиже свест запослених о значају животне средине, сталним образовањем и стручним усавршавањем, као и благовременим и квалитетним информисањем.
− Набавља производе који немају или имају минималан утицај на животну средину, а испоручиоце подстиче на активну примену свих мера у циљу животне средине, укључујући примену стандарда ISO 14001 у свом пословању.

Политика животне средине Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ је саставни део укупне пословне политике.

Политика заштите животне средине се преиспитује периодично и мења ако је то потребно.

У остварењу постављене Политике животне средине очекујем подршку свих запослених у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“.</p>

Ваљево, 01.09.2017.г.

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“
Директор
Милан Гајић, дипл. инж.

Политика безбедности хране

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ у потпуности испуњава захтеве прописа и нормативних докумената, као и захтеве и очекивања својих корисника и запослених, који се односе на безбедност хране. Стално побољшавање безбедности хране трајно је опредељење свих запослених, што се постиже спровођењем следећих активности:

− Примена добре произвођачке праксе и превентивно осигурање безбедности хране, од уласка сировина до припреме и сервирања и послуживања безбедних оброка, применом система менаџмента безбедношћу хране дефинисаног прописом Codex Alimentarius.
− Примена добре хигијенске праксе успостављањем ефикасног система хигијене радне средине, радне околине и одржавањем високог нивоа личне хигијене, личног понашања и здравља запослених, укључујући и посетиоце који долазе у просторије где се припрема, обрађује или рукује храном.
− Израда анализе опасности, праћење и држање у дозвољеним границама критичних контролних тачака применом принципа HACCP, чиме се обезбеђује припрема здравствено безбедне хране, безбедне од механичких, хемијских и биолошких опасности.
− Испуњавање захтева свих применљивих законских прописа и нормативних докумената, који се односе на безбедност хране.
− Eфективно интерно и екстерно комуницирање о питањима која су везана за безбедност хране са својим запосленима, испоручиоцима, корисницима и релевантним заинтересованим странама у ланцу хране.
− Стално и планско образовање, обука и мотивисање запослених који учествују у процесима припреме хране.
− Стално побољшавање квалитета пружања услуга исхране, праћење задовољства корисника и запослених.

Политика безбедности хране Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ је саставни део укупне пословне политике.

Политика безбедности хране се преиспитује периодично и мења ако је то потребно.

У остварењу постављене Политике безбедности хране очекујем подршку свих запослених у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“.

Ваљево, 01.09.2017.г.

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“
Директор
Милан Гајић, дипл. инж.

Политика безбедности ракије

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ у оквиру практичне наставе из предмета Технологија јаких пића производи ракију.

Стално побољшавање безбедности у производњи ракије трајно је опредељење свих запослених, што се постиже спровођењем следећих активности:

− Примена добре произвођачке праксе и превентивно осигурање безбедности ракије, од уласка сировина до производње ракије .
− Примена добре хигијенске праксе успостављањем ефикасног система хигијене радне средине, радне околине и одржавањем високог нивоа личне хигијене, личног понашања и здравља запослених, укључујући и посетиоце који долазе у просторије где се врши производња ракије .
− Израда анализе опасности, праћење и држање у дозвољеним границама критичних контролних тачака применом принципа HACCP, чиме се обезбеђује припрема здравствено безбедног пића- ракије, безбедне од механичких, хемијских и биолошких опасности.
− Испуњавање захтева свих применљивих законских прописа и нормативних докумената, који се односе на производњу ракије .
− Eфективно интерно и екстерно комуницирање о питањима која су везана за безбедност ракије са својим запосленима, испоручиоцима, корисницима и релевантним заинтересованим странама .
− Стално и планско образовање, обука и мотивисање запослених који учествују у процесу производње ракије
− Стално побољшавање квалитета пружања услуга репрезентације

Политика безбедности ракије Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ је саставни део укупне пословне политике.

Политика безбедности хране се преиспитује периодично и мења ако је то потребно.

У остварењу постављене Политике безбедности ракије очекујем подршку свих запослених у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“.

Ваљево, 01.09.2017.г.

Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“
Директор
Милан Гајић, дипл. инж.