image

Ђачки парламент

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу  и раду школе оформљен је Ђачки парламент, законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања и реализације  интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Постојање парламента даје ученицима могућности да дају мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, њихов план активности саставни је део Годишњег плана рада школе, учествују у активностима планираним Школским развојним планом  и самовредновањем, учествују у хуманитарним акцијама, спортским и другим такмичењима, организују сарадњу са осталим вршњацима и истовремено покрећу акције за побољшање живота и рада.

Представници у парламенту изабрани су већином гласова ученика из одељења подржавајући тако демократски принцип одлучивања, али се обзиром на значај и заснивање једне ученичке институције у школи, временом наметнуо и принцип сагласности око профила ученика-парламентарца ( активног ученика, осетљивог на проблем и потребе ученика у школи, способног да артикулише ученичка питања, иницијатора, комуникативног и толерантног ученика). Ђачки парламент Пољопривредне школе има своју владу коју чине по два представника сваког одељења,  председника, секретара и благајника као и министре у областима којима се бави, а то су: област науке, културе, здравља, спорта и област ђачких питања и права.

Ђачки парламент је само први корак ка даљем учешћу у изградњи и усвајању демократског обрасца понашања. Данас иницијатива у ђачком парламенту, сутра у скупштини јединице локалне самоуправе или у Народној скупштини.

Од одељења, преко разреда, до школе. Од општине, преко региона до државе.
Корак, по корак … до демократије.

Одељенска заједница ученика

У одељенској заједници ученици остварују своја права и дужности непосредним учешћем у радним активностима, расправљањем и одлучивањем о питањима значајним за живот и рад одељења.

Одељењске старешине у циљу формирања моралне, радне и здраве личности ученика, кроз тимски рад и умрежавање свих релевантних васпитно-образовних чинилаца остварују  специфичне циљеве: превенција поремећаја понашања изградњом здраве одељенске заједнице; имплементација савремених метода васпитног рада са младима; развој нових комуникацијских образаца који се базирају на принципима ненасиља; сензибилизација младих за препознавање личних потреба и потреба других; побољшање и унапређивање међусобних односа ученика, наставника и ученика кроз нове видове комуникације; сузбијање агресивног и насилног понашања ученика.

Црвени крст

Мисија покрета огледа се у поштовању и спровођењу седам основних принципа, а то су: хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност. Рад се огледа кроз организацију хуманитарних акција, предавања, трибина и добровољног давања крви.

Културна и јавна делатност школе

Културна и јавна делатност школе је једно од подручја васпитно-образовних активности којом се остварује чвршћа и непосреднија веза са друштвеном средином.Циљ ове школске делатности је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег културног и образовног нивоа рада у друштвеној средини. Остварује се разноврсна, садржајна и перманентна сарадња са културним институцијама у граду – Центром за културу, Музејом, Модерном галеријом, Домом омладине, Библиотеком…

Издавачка делатност

Акционим планом школе, у оквиру дефинисаних циљева за унапређивање образовно-васпитног рада и развоја, предвиђена је интензивнија културна, јавна и издавачка делатност школе, којом  ће се утицати на повећање степена атрактивности и промоцији установе. Један од задатака којим ће се остварити овај циљ, представљају и активности у вези издавачке делатности школе.

После вишегодишње паузе школске 2002/03.године обновљена је издавачка делатност. Штампањем “ Монографија 80 година средње Пољопривредне школе Ваљево“. Од тада се сваке године  реализује издавање „Годишњак Пољопривредне школе са домом ученика Ваљево“, “ Информатор“ наше школе за ученике VIII разреда и школског часописа “ Изданак“.

Заштита и унапређивање здравља ученика

Превентивно деловање на сузбијању наркоманије, алкохолизма и пушења реализује се кроз редовну наставу, часове одељенске заједнице  и здравствене трибине ( „Наркоманија и млади“, „Алкохолизам и последице“, „Штетно дејство наркотика“, „Наркотици као мутагена средства – стерилитет, аномалије у развоју“).

Од 2010.године у нашој школи постоји стоматолошка амбуланта чији је циљ што више ученика са здравим зубима, а што мањи проценат оболелих. Посебна пажња посвећује се превентивној стоматологији.